top of page
Coverform.png

UP Program Kick-off
17/01/2023 - 14/02/2023: 
Phase 1 of UP Program

UP Program: Phase 2
25/02/2023 - 18/03/2023: 
Phase 2 of UP Program and selecting the top 60 best participants.

NGƯỚC Award Ceremony & Exhibition
Duration: 2-3 days
Venue     : American Center,
U.S. Embassy in Hanoi.

Tentative Date : 02-03/06/2023

NGƯỚC Youth Symposium 2023
Duration: 3 hours
Venue: Hybrid (Offline at Hanoi and Online via Zoom)
Tentative Date : In MarchTentative Date:
14-16/04/2023


Fieldtrip & Intensive training series

Thiết kế chưa có tên (2).png

TOP 63 CÁC BẠN XUẤT SẮC CỦA UP PROGRAM CÙNG ĐI THIỆN NGUYỆN UP CHARITY

Địa điểm dự kiến: Xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ngước - Linh Vật.png

TOP 60 | ART CHALLENGE AND COMPETITION | UP PROGRAM: UNLEASH THE PIONEER

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”

                                                      -Xuân Diệu-